Bài Tập Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một loại thuế mà bất kì doanh nghiệp hoạt động tại một quốc gia phải đóng dựa trên lợi nhuận kiếm được từ việc kinh doanh. Mức thuế TNDN thường được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận trước thuế và sau khi đã trừ các khoản chi phí hợp lệ. Việc xác định mức thuế, cũng như các quy định liên quan đến việc trừ chi phí và quy định khác, thường do chính phủ quyết định và có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách kinh tế và ngân sách của quốc gia.

thuế thu nhâp doanh nghiệp

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

Để tính thuế thu nhập doanh nghiệp bạn có thể tham khảo cách tính sau:

Xác định thu nhập chịu thuế:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí hợp lệ.

Doanh thu ở đây bao gồm giá bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ và các thu nhập khác của doanh nghiệp.

Chi phí hợp lệ bao gồm các khoản chi phí được phép trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, như chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý, lãi vay…

Xác định thu nhập trước thuế: Thu nhập trước thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ khác (nếu có, như lỗ vụ trước đó được chuyển lại).

Áp dụng mức thuế TNDN:

Mức thuế TNDN tiêu biểu là 20%. Tuy nhiên, mức thuế này có thể thay đổi tùy theo các chính sách thuế cụ thể hoặc các ưu đãi thuế cho một số lĩnh vực hoặc khu vực đặc biệt.

Tính thuế TNDN phải nộp:

Thuế TNDN = Thu nhập trước thuế x Mức thuế TNDN.

Lưu ý: Cách tính trên chỉ mang tính chất tổng quát. Trong thực tế, việc xác định chi phí hợp lệ và các khoản giảm trừ có thể phức tạp và cần tuân thủ các quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn của cơ quan thuế.

thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài tập tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp, xuất khẩu, thuế GTGT phải nộp trong năm của một doanh nghiệp với tên là “techPro321” như sau:

Tính thu nhập xuất ròng năm:

Trong năm doanh nghiệp xuất được 60.000 sản phẩm (tất cả là sản phẩm không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, không có hàng tồn kho).

Tính thu nhập trong năm:

Quý 1: Bán cho đối tác trong nước 15.000 sản phẩm, giá bán chưa thuế GTGT 55.000 đồng/sản phẩm.

Quý 2: Bán cho đối tác nước ngoài 10.000 sản phẩm, giá CIF là 65.000 đồng. Xuất chậu từ quý 2 cho đối tác này 5.000 đ/sản phẩm.

Quý 3: Xuất khẩu trực tiếp 3.000 sản phẩm. Giá FOB là 75.000 đồng. Xuất chậu từ quý 3 cho đối tác này 10.000 đ/sản phẩm.

Quý 4: Bán cho đối tác trong nước 32.000 sản phẩm, giá bán chưa thuế GTGT 50.000 đ/sản phẩm.

Tiền lương chưa tính thu nhập trực tiếp xuất sản phẩm:

Định mức sản xuất sản phẩm là 300sp/tháng.

Định mức tiền lương 1.000.000 đ/tháng.

Khấu hao TSCĐ:

TSCĐ phục vụ sản xuất có giá 200.000.000 đ.

TSCĐ thuê của doanh nghiệp: 60.000.000 đ và TSCĐ thuộc bộ phận bán hàng 14.000.000 đ.

TSCĐ phục vụ sản xuất đã khấu hao: 100.000 đ.

Chi phí hợp đồng ký kết trực tiếp xuất khẩu sản phẩm từ quý 3.

Chi hoa hồng cho bên môi giới 3% giá bán chưa thuế GTGT.

Không cung cấp dịch vụ hậu mãi cho khách hàng.

BIẾT RẰNG:

Thuế GTGT 10%.

Thuế xuất khẩu 3%.

Thuế TNDN 27%.

Biết tổng thuế GTGT được khấu trừ trong năm là 90.000.000 đ.

Thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng là 4.500.000 đ.

Giải bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp

Để giải bài này, ta cần thực hiện các bước sau:

  1. Tính thu nhập từ việc bán hàng.
  2. Tính tiền lương dựa trên định mức sản xuất và tiền lương.
  3. Tính khấu hao TSCĐ.
  4. Tính thuế GTGT và thuế xuất khẩu.
  5. Tính thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên thu nhập và trừ các khoản được khấu trừ.

Trên đây chỉ là cấu trúc của bài tập và cách giải. Để giải cụ thể từng bước, ta cần thực hiện tính toán dựa trên các thông tin đã cho.

Giải bài tập tính thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Tính thu nhập từ việc bán hàng.

a) Quý 1:

b) Quý 2:

c) Quý 3:

d) Quý 4:

2. Tính tiền lương dựa trên định mức sản xuất và tiền lương.

Tiền lương trên mỗi sản phẩm = 1.000.000 đ/tháng ÷ 300 sản phẩm/tháng = 3.333 đ/sản phẩm

Tổng tiền lương trong năm = 3.333 đ/sản phẩm x 60.000 sản phẩm = 200.000.000 đ

3. Tính khấu hao TSCĐ.

Tổng giá trị TSCĐ = 200.000.000 + 60.000.000 + 14.000.000 = 274.000.000 đ

Khấu hao hàng năm = (274.000.000 đ – 100.000 đ) ÷ 10 = 27.390.000 đ

4. Tính thuế GTGT và thuế xuất khẩu.

a) Thuế GTGT:

b) Thuế xuất khẩu:

5. Tính thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên thu nhập và trừ các khoản được khấu trừ.

Thu nhập chịu thuế = 3.300.000.000 đ – 200.000.000 đ – 27.390.000 đ = 3.072.610.000 đ

Thuế TNDN = 27% x 3.072.610.000 đ = 829.904.700 đ

Vậy, thuế thu nhập doanh nghiệp mà “techPro321” phải nộp là 829.904.700 đ.

>> Bạn có thể làm thêm các dạng bài tập kế toán tổng hợp, bài tập tính thuế thu nhập cá nhân, bài tập thuế tiêu thụ đặc biệt, bài tập lập bảng cân đối kế toán,… Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các khóa học kế toán tổng hợp tại trung tâm hoặc giáo trình tự học kế toán miễn phí mà trung tâm đang cung cấp.

Bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Dạng 2

Tiền lương cho nhân viên sản xuất: 1.200.000 đ/tháng cho mỗi nhân viên, công ty đặt định mức sản xuất là 350 sản phẩm/tháng cho mỗi nhân viên.

Công ty đã mua sắm TSCĐ với tổng giá trị là 350.000.000 đ, thời gian sử dụng dự kiến là 10 năm và giá trị thu hồi dự kiến sau 10 năm là 150.000 đ.

Thuế và phí liên quan:

Thuế GTGT: 11%

Thuế xuất khẩu: 4%

Công ty đã khấu trừ trước thuế GTGT là 110.000.000 đ.

Thuế thu nhập doanh nghiệp: 28%

Yêu cầu:

Tính thuế thu nhập doanh nghiệp mà Công ty TNHH BinhTech phải nộp cho năm dựa trên các thông tin trên.

Giải bài tập tính thuế thu nhập doanh nghiệp – Dạng 2

1. Tính tổng thu nhập từ việc bán hàng:

Quý 1: 20.000 sản phẩm x 60.000 đ/sản phẩm = 1.200.000.000 đ

Quý 2: 8.000 sản phẩm x 70.000 đ/sản phẩm = 560.000.000 đ

Quý 3: 5.000 sản phẩm x 80.000 đ/sản phẩm = 400.000.000 đ

Quý 4: 25.000 sản phẩm x 58.000 đ/sản phẩm = 1.450.000.000 đ

=> Tổng thu nhập trong năm = 1.200.000.000 + 560.000.000 + 400.000.000 + 1.450.000.000 = 3.610.000.000 đ

2. Tính tổng chi phí sản xuất:

Chi phí tiền lương: Số lượng sản phẩm bán được trong năm là 58.000 sản phẩm. Giả sử mỗi nhân viên sản xuất đạt định mức, vậy số nhân viên = 58.000/350 = 166 nhân viên (làm tròn lên).

Tiền lương trong năm cho 166 nhân viên = 166 nhân viên x 1.200.000 đ/tháng x 12 tháng = 23.904.000.000 đ

Chi phí khấu hao TSCĐ: 350.000.000 đ / 10 năm = 35.000.000 đ/năm

=> Tổng chi phí sản xuất = 23.904.000.000 + 35.000.000 = 23.939.000.000 đ

3. Tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

Lợi nhuận trước thuế = Tổng thu nhập – Tổng chi phí sản xuất = 3.610.000.000 – 23.939.000.000 = -20.329.000.000 đ

Vì lợi nhuận trước thuế < 0 nên Công ty TNHH BinhTech không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm này.

Kết luận: Công ty TNHH BinhTech không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm này.

Rate this post