Bài Tập Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Có Lời Giải Mới Nhất

Lập bảng cân đối kế toán có ý nghĩa gì?

Đối với tài sản cố định:

Đối với nguồn vốn:

Học kế toán

Cách lập bảng cân đối kế toán

Theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” (Chuẩn mực kế toán số 21), khi biểu diễn bảng cân đối kế toán, cần tuân thủ các hướng dẫn chung về việc trình bày Báo cáo tài chính. Trên bảng cân đối kế toán, các khoản Tài sản và Nợ phải trả phải được chia thành hai loại: Ngắn hạn và dài hạn, tùy thuộc vào chu kỳ kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, như sau:

a) Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh thông thường trong khoảng 12 tháng, Tài sản và Nợ phải trả được phân loại thành ngắn hạn và dài hạn như sau:

Tự học kế toán

b) Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh thông thường kéo dài hơn 12 tháng, Tài sản và Nợ phải trả được phân chia thành ngắn hạn và dài hạn dựa trên các điều kiện sau:

c) Đối với các doanh nghiệp không thể xác định ngắn hạn và dài hạn dựa trên chu kỳ kinh doanh, các Tài sản và Nợ phải trả phải được trình bày dựa trên mức độ thanh khoản giảm dần.

>> Xem thêm:

Bài tập lập bảng cân đối kế toán 1

Cho bảng thông tin đầu kỳ của Công ty ABC sau:

Tiền mặt 400.000 Nguyên vật liệu 410.000
Tiền gửi ngân hàng 620.000 Phải trả người bán 290.000
Phải thu khách hàng 370.000 LN chưa phân phối 360.000
Nhận kỹ quỹ dài hạn 510.000 Thành Phẩm 340.000
Khách hàng ứng trước 250.000 Vốn đầu tư CSH X
Ứng trước người bán 370.000 Ký quỹ ngắn hạn 420.000
TSCĐ HH 3.550.000 Hao mòn TSCĐ HH 520.000

Yêu cầu: Tính x và lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ của công ty ABC.

Hướng dẫn giải bài tập lập bảng cân đối kế toán:

Dựa vào công thức: Tổng tài sản = tổng nguồn vốn. Áp dụng vào bài toán, ta có: 6.880.000 = X + 1.310.000. Vậy suy ra: X = 6.880.000 – 1.310.000 = 5.570.000 VNĐ.
Dựa vào thông tin trên, ta có bảng cân đối kế toán:

Tài Sản Thành Tiền Nguồn Vốn Thành Tiền
Tiền mặt 400.000 Phải trả người bán 290.000
Tiền gửi ngân hàng 620.000 Khách hàng ứng trước 250.000
Phải thu khách hàng 370.000 Nhận kỹ quỹ dài hạn 410.000
Ứng trước người bán 250.000 Vốn đầu tư CSH 5.570.000 (x)
Thành Phẩm 340.000 LN Chưa phân phối 360.000
Ký quỹ ngắn hạn 420.000
Nguyên Vật Liệu 410.000
TSCĐ HH 3.550.000
Hao mòn TSCĐ HH 520.000
Tổng Tài Sản 6.880.000 Tổng Nguồn Vốn 6.880.000

Bài tập lập bảng cân đối kế toán 2

Cho bảng thông tin đầu kỳ các khoản mục của Công ty phân phối xe máy

Tiền mặt 890.000 Công cụ dụng cụ 340.000
Tiền gửi ngân hàng 520.000 Phải trả người bán 190.000
Phải thu khách hàng 400.000 LN chưa phân phối 360.000
Nhận ký quỹ ngắn hạn 410.000 Nguyên vật liệu 230.000
Khách hàng ứng trước 350.000 Vốn đầu tư CSH X
Ứng trước người bán 290.000 Cho vay dài hạn 250.000
TSCĐHH 2.850.000 HM TSCĐHH 520.000

Yêu cầu: Tính x và lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ của công ty.

Ta có công thức: Tổng số tài sản = tổng số vốn.

Áp dụng vào công thức ta sẽ có: 890.000 + 520.000 + 400.000 + 290.000 + 340.000 + 230.000 + 2.850.000 – 520.000 = 410.000 + 350.000 + 190.000 + 250.000 + 360.000 + X

=> X = 5.000.000 – 1.560.000 = 3.440.000

Dựa vào thông tin trên, ta có bảng cân đối kế toán:

Tài Sản Số Tiền Nguồn Vốn Số Tiền
I. TSNH
1. Tiền mặt
2. Tiền gửi ngân hàng
3. Phải thu khách hàng
4. Ứng trước người bán
5. Công cụ dụng cụ
6. Nguyên vật liệu
2.670.000
890.000
520.000
400.000
290.000
340.000
230.000
I. Nợ phải trả
1. Nhận ký quỹ ngắn hạn
2. Khách hàng ứng trước
3. Phải trả người bán
4. Cho vay dài hạn
1.200.000
410.000
350.000
190.000
250.000
II. TSDH
1. TSCĐHH
2. HM TSCĐHH
2.330.000
2.850.000
(520.000)
II. Vốn đầu tư của CSH
1. Lợi nhuận chưa phân phối
2. Vốn đầu tư CSH
3.800.000
360.000
3.440.000
Tổng Tài Sản 5.000.000 Tổng Nguồn Vốn 5.000.000

Bài tập lập bảng cân đối kế toán 3

Cho số liệu Tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có trên Bảng cân đối số phát sinh tại công ty ABC (ĐVT: 1.000đ)

Bên Nợ Số Tiền Bên Có Số Tiền
Tiền mặt 30.300 HMTSCĐ 234.080
Tiền gửi ngân hàng 44.900 Phải trả NB 34.000
Phải thu khách hàng 61.000 Phải trả NLĐ 77.000
Nguyên Vật Liệu 29.600 Nợ vay ngắn hạn 90.000
TSCD – HH 960.000 Nợ vay dài hạn 485.800
TSCD – VH 280.900 Nguồn Vốn Kinh Doanh 480.000
Giá vốn hàng bán 311.300 LNCPP 0
Chi phí bán hàng 86.700 Doanh thu bán hàng 558.900
Chi phí QLDN 126.000 Doanh thu tài chính 33.000
Chi phí tài chính 62.080
Tổng PS Nợ 1.992.780 Tổng PS Có 1.992.780

Yêu cầu: Hãy thực hiện các bút toán kết chuyển và lập Bảng cân đối kế toán tại công ty ABC.

Rate this post