Hướng Dẫn Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Chi Tiết Nhất

Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán còn được gọi là bảng cân đối tài sản, đây là một báo cáo tài chính quan trọng phản ánh tổng quan về tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Đây là một bức tranh tài chính, cho thấy nguồn lực kinh tế mà doanh nghiệp đang quản lý và nguồn gốc của nguồn lực đó.

bảng báo cáo kế toán

Cách lập bảng cân đối kế toán dựa trên nguyên tắc kép trong kế toán và luôn tuân theo công thức: Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu.

Cấu tạo của bảng cân đối kế toán

Phần đầu

 • Thường chứa tiêu đề “Bảng cân đối kế toán”, tên doanh nghiệp, và ngày lập báo cáo. Phần này giúp xác định rõ ràng về đối tượng và thời gian của bảng cân đối.

Tài sản

 • Tài sản ngắn hạn: Bao gồm các khoản mục như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu ngắn hạn, và hàng tồn kho.
 • Tài sản dài hạn: Gồm tài sản cố định (như nhà xưởng, máy móc, thiết bị) và tài sản dài hạn khác (như bất động sản đầu tư, đầu tư dài hạn vào công ty khác).

Nợ phải trả

 • Nợ ngắn hạn: Các khoản vay hoặc nợ khác mà doanh nghiệp cần thanh toán trong vòng một năm, như nợ người bán hoặc vay ngắn hạn.
 • Nợ dài hạn: Là các khoản vay hoặc nợ mà doanh nghiệp cần thanh toán sau một năm, như vay dài hạn từ các tổ chức tài chính.

Vốn chủ sở hữu

 • Phần này phản ánh giá trị sở hữu của chủ hoặc cổ đông trong doanh nghiệp. Bao gồm vốn góp, quỹ dự trữ, lợi ích chưa phân phối và các khoản khác.
 • Ghi chú kèm theo: Thường đi kèm với bảng cân đối kế toán để giải thích hoặc cung cấp thông tin chi tiết hơn về các mục trong báo cáo.

mẫu bảng cân đối kế toán

nội dung bảng cân đối kế toán

bảng cân đối kế toán

Tải mẫu bảng cân đối kế toán mới nhất

Tải mẫu bảng cân đối kế toán

Xem thêm:

Tính chất của bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là một trong những bảng báo cáo tài chính quan trọng và nó phản ánh tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu tại một thời điểm cụ thể. Dưới đây là những tính chất nổi bật của bảng cân đối kế toán phải có:

 1. Tính cân đối: Đây là tính chất quan trọng nhất, thể hiện ở công thức cơ bản “Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu”.
 2. Tính độc lập: Bảng cân đối kế toán phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể, không phụ thuộc vào các báo cáo tài chính khác như báo cáo kết quả kinh doanh.
 3. Tính thời điểm: Bảng cân đối kế toán thường được lập dựa trên dữ liệu tại một thời điểm nhất định, thường là cuối kỳ kế toán, điều này sẽ giúp đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm lập bảng cân đối kế toán.
 4. Tính chi tiết: Bảng cân đối kế toán được chia thành các khoản mục cụ thể như tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt và phân tích.
 5. Tính đồng nhất: Bảng cân đối kế toán cần tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kế toán đặt ra, giúp đảm bảo sự so sánh và phân tích giữa các kỳ kế toán hoặc giữa các doanh nghiệp khác nhau.
 6. Tính minh bạch: Bảng cân đối kế toán cần phản ánh đúng và đầy đủ các thông tin về tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu, không che giấu hoặc làm méo mó thông tin.

bảng cân đối kế toán mới

Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán chi tiết

Lập bảng cân đối kế toán cần sự chính xác dựa trên các dữ liệu kế toán đã thu thập được trong suốt một kỳ kế toán. Dưới đây là hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán một cách chi tiết:

Xác định thời điểm lập bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán thường được lập vào cuối mỗi kỳ kế toán (tháng, quý, năm) để phản ánh tình hình tài chính tại thời điểm đó.

Thu thập dữ liệu: Trước hết, bạn cần thu thập tất cả dữ liệu liên quan đến tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu từ sổ kế toán.

Lập bảng theo mẫu quy định:

Phần đầu: Ghi tiêu đề “Bảng cân đối kế toán”, tên doanh nghiệp, và ngày lập báo cáo.

Tài sản:

 • Tài sản ngắn hạn: Ghi rõ các khoản mục như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu ngắn hạn, và hàng tồn kho.
 • Tài sản dài hạn: Bao gồm tài sản cố định và tài sản dài hạn khác.

Nợ phải trả:

 • Nợ ngắn hạn: Ghi các khoản nợ dự kiến thanh toán trong vòng một năm.
 • Nợ dài hạn: Ghi các khoản nợ thanh toán sau một năm.

Vốn chủ sở hữu: Ghi vốn góp, quỹ dự trữ, lợi ích chưa phân phối và các khoản khác.

Kiểm tra tính cân đối: Tổng giá trị tài sản phải bằng tổng giá trị của nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Nếu không cân đối, bạn cần kiểm tra lại các số liệu đã nhập.

Kèm ghi chú: Đối với các khoản mục cần giải thích hoặc cung cấp thông tin chi tiết, bạn nên kèm theo ghi chú ở phần cuối bảng cân đối kế toán.

Kiểm tra và xác nhận: Sau khi lập xong, bảng cân đối kế toán cần được kiểm tra bởi kế toán trưởng và được xác nhận bởi giám đốc doanh nghiệp.

Báo cáo và lưu trữ: Cuối cùng, bảng cân đối kế toán sẽ được báo cáo tới các bên liên quan như cổ động, các cơ quan thuế và ngân hàng. Đồng thời, bạn cần lưu trữ bản gốc để phục vụ cho việc kiểm tra và tham khảo sau này.

mẫu bảng cân đối kế toán

5 sai sót thường gặp khi lập bảng cân đối kế toán

Sai lệch số liệu: Đây là lỗi thường gặp nhất, việc nhập sai số liệu từ sổ cái hoặc các báo cáo phụ vào bảng cân đối kế toán có thể dẫn đến sự không cân đối giữa tài sản và nguồn vốn điều này vô cùng nghiêm trọng.

Bỏ sót khoản mục: Quên không đưa một số khoản mục tài sản hoặc nợ vào bảng cân đối, dẫn đến thông tin không đầy đủ làm cho bảng cân đối kế toán không còn đáng tin cậy.

Phân loại sai khoản mục: Ví dụ, phân loại một khoản vay dài hạn thành vay ngắn hạn hoặc ngược lại.

Không cập nhật thường xuyên: Bảng cân đối kế toán cần phản ánh tình hình tài chính tại một thời điểm cụ thể. Chính vì vậy nếu không cập nhật thường xuyên, sẽ dẫn đến thông tin lỗi thời.

Sử dụng tỷ giá sai: Với doanh nghiệp có giao dịch ngoại tệ, việc sử dụng tỷ giá không chính xác khi quy đổi có thể làm méo mó thông tin.

Rate this post
BÀI VIẾT LIÊN QUAN