Khóa Học Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Mục tiêu của Khóa Học Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp là giúp người học nắm vững các phương pháp phân tích tài chính, biết cách đọc, hiểu và đánh giá báo cáo tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những đánh giá chính xác về sức khỏe tài chính và khả năng sinh lời của doanh nghiệp đó.