Bảng Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Theo Thông Tư 200

Theo Thông tư 200 mới nhất được ban hành bảng hệ thống tài khoản kế toán của Bộ trưởng bộ tài chính, áp dụng cho tất cả loại hình doanh nghiệp thay thế cho quyết định 15. Đây là hệ thống quan trọng của quản lý tài chính cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Hãy cùng mình tìm hiểu thông tin quan trọng trong hệ thống tài khoản theo thông tư 200 bên dưới.