Bảng Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Theo Thông Tư 200

Hệ thống tài khoản kế toán Doanh nghiệp Việt Nam

Bảng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam được hiện hành và kèm theo thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp sử dụng tài khoản kế toán trong các nghiệp vụ kinh tế.

hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp hiện có 76 tài khoản cấp 1 và có tài khoản ngoại bảng.

Dưới đây là bảng ký hiệu tài khoản cấp 1 gồm 3 chữ số, bao gồm:

  • Số đầu tiên là loại tài khoản.
  • Số thứ 2 là nhóm tài khoản trong loại.
  • Số thứ ba là thứ tự tài khoản trong nhóm tài khoản.
Ký hiệu tài khoản Tên gọi
111 Tiền mặt
112 Tiền gửi ngân hàng
113 Tiền đang chuyển
131 Phải thu đối với khách hàng
211 Tài sản cố định hữu hình

Dưới đây là bảng thể hiện mối quan hệ giữa các loại tài khoản so với báo cáo tài chính:

Tài khoản Báo cáo tài chính
Chi tiêu trong bảng cân đối kế toán
Tài khoản loại 1
Tài sản ngắn hạn
Tài khoản loại 2
Tài sản dài hạn
Lập phần 1: Tài sản
Tài khoản loại 3
Nợ phải trả
Tài khoản loại 4
Vốn chủ sở hữu
Lập phần 2: Nguồn vốn
Tài khoản loại 5,7
Doanh thu và thu nhập khác
Tài khoản loại 6,8
Chi phí đơn vị sử dụng
Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh
Tài khoản loại 9: Xác định kết quả kinh doanh

Tham khảo: Khóa Học Kế Toán Khóa Học Kế Toán Online – Học viên sẽ được học với Giảng Viên có nhiều năm kinh nghiệm.

Bảng hệ thống tài khoản theo Thông tư 200

Dưới đây là bảng hệ thống tài khoản kế toán:

Bảng hệ thống tài khoản

Tải hệ thống tài khoản theo Thông tư 200

Tải file hệ thống tài khoản theo thông tư 200

Xem thêm: 

Đối tượng áp dụng tài khoản kế toán thông tư 200

Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính Việt Nam quy định đối tượng áp dụng của Thông tư 200 bao gồm:

  • Các tổ chức kinh doanh: Bao gồm các doanh nghiệp, công ty, cơ quan nhà nước, tổ chức tư nhân, và các đơn vị kinh tế khác.
  • Các cá nhân kinh doanh: Áp dụng cho các cá nhân hoạt động kinh doanh theo hình thức cá nhân doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể.
  • Tổ chức, cơ quan, và đơn vị khác: Bao gồm: các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, và các tổ chức tài chính khác.
5/5 - (1 bình chọn)
BÀI VIẾT LIÊN QUAN