Bài Tập Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Có Lời Giải Chi Tiết

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một loại thuế mà mỗi cá nhân phải nộp dựa trên tổng số thu nhập kiếm được trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm) của mỗi người. Thuế TNCN áp dụng cho tất cả các cá nhân là công dân, người nước ngoài sinh sống và làm việc tại một quốc gia cụ thể hoặc những người có nguồn thu nhập từ quốc gia đó.

tính thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Cách Tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại Việt Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguồn thu nhập, mức lương, các khoản giảm trừ và nhiều điều kiện khác. Sau đây là cách tính thuế TNCN cơ bản:

Xác định thu nhập chịu thuế:

 • Thu nhập chịu thuế = Thu nhập tổng hợp – Các khoản giảm trừ

Trong đó:

 • Thu nhập tổng hợp: Là tổng thu nhập từ tất cả các nguồn (lương, tiền thuê, lãi, bản quyền, v.v.)
 • Các khoản giảm trừ gồm: Bản thân người nộp thuế, người phụ thuộc và một số khoản khác theo quy định của luật thuế.

Áp dụng mức thuế suất:

 • Sau khi xác định được thu nhập chịu thuế, bạn cần áp dụng mức thuế suất tương ứng. Ở Việt Nam, thuế TNCN có một số mức thuế suất tùy thuộc vào mức thu nhập chịu thuế của bạn.

Tính đến thời điểm kiến thức của tôi có hạn vào tháng 1 năm 2022, các mức thuế suất TNCN ở Việt Nam là:

 • Dưới 5 triệu: 5%
 • Từ 5 triệu đến 10 triệu: 10%
 • Từ 10 triệu đến 18 triệu: 15%
 • Từ 18 triệu đến 32 triệu: 20%
 • Từ 32 triệu đến 52 triệu: 25%
 • Từ 52 triệu đến 80 triệu: 30%
 • Trên 80 triệu: 35%

Xem thêm:

cách tính thuế thu nhập cá nhân

Bài tập 1: tính thuế thu nhập cá nhân

Tháng 6/2017, Bà Linh có Tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công là 20.000.000 vnd.

(Trong đó: Lương cơ bản (Lương tham gia BH): 6.500.000. Tiền ăn ca: 800.000. Tiền hỗ trợ điện thoại: 1.200.000. Tiền thưởng: 3.500.000. Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ: 3.500.000.)

Các khoản BH phải đóng là: 10% (BHXH: 8.5%, BHYT: 1%, BHTN: 0.5%) trên mức lương tham gia BH là: 6.500.000 = 650.000

Bà Linh có 2 con nhỏ (Đã Đăng ký giảm trừ gia cảnh)

Phân tích và giải bài tập 1 tính thuế thu nhập cá nhân

1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập = Thu nhập tổng (Lương cơ bản + Các khoản phụ cấp + Tiền hỗ trợ + Tiền thưởng) Bảo hiểm

Thu nhập = 20.000.000 (6.500.000 + 800.000 + 1.200.000 + 3.500.000 + 3.500.000) 650.000 = 4.350.000 VND

2. Thuế xuất

Cụ thể sẽ dựa vào bảng lươngr thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam, tuy nhiên trong bài tập không đề cập đến bảng thuế.

3. Cách tính thuế TNCN theo 2 cách

Cách 1:

 • Tính trên thu nhập tổng.
 • Thuế TNCN = Thu nhập * Thuế xuất (dựa trên bảng thuế)
 • Đối với thu nhập 4.350.000 VND, giả sử thuế xuất là x%.
 • Thuế TNCN = 4.350.000 * x/100

Cách 2:

 • Tính trên thu nhập sau khi trừ giảm trừ gia cảnh.
 • Giảm trừ gia cảnh: Giả sử mỗi người được giảm trừ 1.100.000 VND/tháng. Vì Bà Linh có 2 con nên tổng cộng được giảm trừ 2.200.000 VND.
 • Thu nhập sau giảm trừ = 4.350.000 2.200.000 = 2.150.000 VND
 • Thuế TNCN = 2.150.000 * x/100

Lưu ý: Để tính được số thuế cụ thể, ta cần biết bảng thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam và thuế xuất tương ứng với mức thu nhập của Bà Linh.

tính thuế thu nhập cá nhân nhanh

Bài tập 2: tính thuế thu nhập cá nhân

Tháng 7/2017, Anh Tuấn có Tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công là 25.000.000 vnd.

(Trong đó: Lương cơ bản (Lương tham gia BH): 8.000.000. Tiền ăn ca: 900.000. Tiền hỗ trợ điện thoại: 1.300.000. Tiền thưởng: 4.500.000. Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ: 4.000.000.)

Các khoản BH phải đóng là: 11% (BHXH: 9%, BHYT: 1.5%, BHTN: 0.5%) trên mức lương tham gia BH là: 8.000.000 = 880.000

Anh Tuấn có 1 con nhỏ (Đã Đăng ký giảm trừ gia cảnh)

Phân tích và giải bài tập 2 tính thuế thu nhập cá nhân

1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập = Thu nhập tổng (Lương cơ bản + Các khoản phụ cấp + Tiền hỗ trợ + Tiền thưởng) Bảo hiểm

Thu nhập = 25.000.000 (8.000.000 + 900.000 + 1.300.000 + 4.500.000 + 4.000.000) 880.000 = 6.420.000 VND

2. Thuế xuất

Cụ thể sẽ dựa vào bảng lươngr thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam, tuy nhiên trong bài tập không đề cập đến bảng thuế.

3. Cách tính thuế TNCN theo 2 cách

Cách 1:

 • Tính trên thu nhập tổng.
 • Thuế TNCN = Thu nhập * Thuế xuất (dựa trên bảng thuế)
 • Đối với thu nhập 6.420.000 VND, giả sử thuế xuất là y%.
 • Thuế TNCN = 6.420.000 * y/100

Cách 2:

 • Tính trên thu nhập sau khi trừ giảm trừ gia cảnh.
 • Giảm trừ gia cảnh: Giả sử mỗi người được giảm trừ 1.100.000 VND/tháng. Vì Anh Tuấn có 1 con nên tổng cộng được giảm trừ 1.100.000 VND.
 • Thu nhập sau giảm trừ = 6.420.000 1.100.000 = 5.320.000 VND
 • Thuế TNCN = 5.320.000 * y/100

Lưu ý: Để tính được số thuế cụ thể, ta cần biết bảng thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam và thuế xuất tương ứng với mức thu nhập của Anh Tuấn.

Bài tập 3: Tính Thuế thu nhập cá nhân

Tháng 9/2017, Chị Lan có Tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công là 30.000.000 vnd.

(Trong đó: Lương cơ bản (Lương tham gia BH): 10.000.000. Tiền phụ cấp ăn trưa: 1.000.000. Tiền hỗ trợ xăng xe: 1.500.000. Tiền thưởng dự án: 5.500.000. Tiền hỗ trợ học phí con: 2.500.000.)

Các khoản BH phải đóng là: 12% (BHXH: 9.5%, BHYT: 2%, BHTN: 0.5%) trên mức lương tham gia BH là: 10.000.000 = 1.200.000

Chị Lan có 2 con nhỏ (Đã Đăng ký giảm trừ gia cảnh)

Phân tích và giải bài tập 3 tính thuế thu nhập cá nhân

1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập = Thu nhập tổng (Lương cơ bản + Các khoản phụ cấp + Tiền hỗ trợ + Tiền thưởng) Bảo hiểm

Thu nhập = 30.000.000 (10.000.000 + 1.000.000 + 1.500.000 + 5.500.000 + 2.500.000) 1.200.000 = 9.800.000 VND

2. Thuế xuất

Cụ thể sẽ dựa vào bảng lươngr thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam, tuy nhiên trong bài tập không đề cập đến bảng thuế.

3. Cách tính thuế TNCN theo 2 cách

Cách 1:

 • Tính trên thu nhập tổng.
 • Thuế TNCN = Thu nhập * Thuế xuất (dựa trên bảng thuế)
 • Đối với thu nhập 9.800.000 VND, giả sử thuế xuất là x%.
 • Thuế TNCN = 9.800.000 * x/100

Cách 2:

 • Tính trên thu nhập sau khi trừ giảm trừ gia cảnh.
 • Giảm trừ gia cảnh: Giả sử mỗi người được giảm trừ 1.200.000 VND/tháng. Vì Chị Lan có 2 con nên tổng cộng được giảm trừ 2.400.000 VND.
 • Thu nhập sau giảm trừ = 9.800.000 2.400.000 = 7.400.000 VND
 • Thuế TNCN = 7.400.000 * x/100

Lưu ý: Để tính được số thuế cụ thể, ta cần biết bảng thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam và thuế xuất tương ứng với mức thu nhập của Chị Lan.

Bạn có thể làm thêm các bài tập kế toán khác hiện đang có trên website như: bài tập thuế tiêu thụ đặc biệt, bài tập lập bảng cân đối kế toán,…

5/5 - (2 bình chọn)
BÀI VIẾT LIÊN QUAN